Từ Outer God đến Greater Will – Những ‘Ngoại Thần’ và Thần bản địa chi phối Lands Between

Đi sâu vào cốt truyện, bạn sẽ sớm nhận ra thứ sức mạnh duy nhất chi phối Lands Between chính là những Outer God (Ngoại Thần).