Mốc thời gian của Elden Ring và The Shattering War (Pre-Game Event)

Các sự kiện và mốc thời gian của Elden Ring không diễn ra theo niên đại cụ thể, chúng ta chỉ có thể liệt kê và sắp xếp chúng một cách tương đối.