Blaidd the Half-Wolf

Blaidd the Half-Wolf là NPC quan trọng trong Elden Ring, trong ngôn ngữ cổ của xứ Wales, "Blaidd" có nghĩa đen là "Sói". Anh ta là Shadow trung thành của Ranni.
error: Content is protected!