Queen Marika the Eternal

Queen Marika the Eternal (Nữ hoàng Vĩnh hằng Marika) là đấng tối cao trị vì Lands Between và là vật chứa của nguồn sức mạnh mang tên Elden Ring.