Rennala, Queen of the Full Moon

Bản thân Rennala vốn đã có Ma thuật Ánh trăng vô cùng mạnh mẽ nhưng lại không phải Demigod, cô ta chỉ sở hữu Great Rune do Radagon tặng cho.